Co to jest RIPOK?

Nowe uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami wprowadziły pojęcie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Jest to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT) i technologii. Rolę RIPOK może pełnić:

  • Instalacja termicznego przekształcania odpadów
  • Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
  • Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych w celu wytworzenia produktu o właściwościach nawozowych lub środków poprawiających właściwości gleby spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach
  • Instalacje umożliwiające składowanie odpadów powstających w procesie MBP oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przez okres nie krótszy niż 15 lat

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów KOM-EKO S.A. zyskała na mocy uchwały nr XXIV/397/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012r. status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Centralnego województwa lubelskiego. Jednocześnie nasz instalacja pełni rolę instalacji zastępcze na wypadek awarii regionalnej instalacji dla:

  • Regionu Biała Podlaska
  • Regionu Centralno-Wschodniego
  • Regionu Chełm
  • Regionu Południowo-Zachodniego
  • Regionu Północno-Zachodniego
  • Regionu Puławy
więcej o Zakładzie Zagospodarowania Odpadów >