Zakład Zagospodarowania Odpadów

Zakład Zagospodarowania Odpadów to:

 • Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Centralnego w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
 • Instalacja Zastępcza dla Regionu Centralnego w zakresie kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych
 • możliwość zagospodarowania odbieranych od Państwa 160 kategorii odpadów
 • możliwość oferowania niestandardowych usług, jak np. niszczenie dokumentów
 • ograniczenie ilości odpadów wywożonych na składowisko o przeszło 60%
 • wiele ton odzyskanych surowców wtórnych
 • blisko 25.000 samochodów z odpadami, które w ciągu roku zostają poddane zagospodarowaniu

Najważniejsze elementy Zakładu Zagospodarowania Odpadów:

 1. Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP)
 2. Linie sortownicze odpadów zbieranych selektywnie z wytworzeniem paliwa alternatywnego
 3. Kompostownia pryzmowa selektywnie zbieranych odpadów zielonych
 4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 5. Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 6. Plac rozbiórkowy odpadów wielkogabarytowych i odpadów pochodzących z remontów
 7. Stacja przeładunkowa odpadów
 8. Centrum Edukacyjno-Demonstracyjne

Rozwiązania mające na celu zmniejszenie uciążliwości Zakładu dla otoczenia:

 • hermetyzacja procesu stabilizacji frakcji organicznej pochodzącej ze zmieszanych odpadów komunalnych poprzez prowadzenie procesy z zamkniętych komorach wraz z oczyszczaniem powietrza przez biofiltr
 • stały monitoring stanu środowiska (stacja meteo),
 • ekologiczna instalacja do odstraszanie ptaków,
 • „zielona strefa” nasadzeń ochronnych,
 • instalacja antyodorowa na terenie kompostowni.

RIPOK

Czym jest RIPOK?

Nowe uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami wprowadziły pojęcie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Jest to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT) i technologii. Rolę RIPOK może pełnić:

 • Instalacja termicznego przekształcania odpadów
 • Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
 • Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych w celu wytworzenia produktu o właściwościach nawozowych lub środków poprawiających właściwości gleby spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach
 • Instalacje umożliwiające składowanie odpadów powstających w procesie MBP oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przez okres nie krótszy niż 15 lat

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów KOM-EKO S.A. zyskała na mocy uchwały nr XXIV/397/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012r. status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Centralnego województwa lubelskiego. Jednocześnie nasz instalacja pełni rolę instalacji zastępcze na wypadek awarii regionalnej instalacji dla:

 • Regionu Biała Podlaska
 • Regionu Centralno-Wschodniego
 • Regionu Chełm
 • Regionu Południowo-Zachodniego
 • Regionu Północno-Zachodniego
 • Regionu Puławy

Czym jest mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych?

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) składa się z procesów mechanicznego przetwarzania odpadów i biologicznego przetwarzania odpadów połączonych w jeden zintegrowany proces technologiczny przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w celu ich przygotowania do procesów odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przekształcania lub składowania.

Prowadzona przez KOM-EKO cześć mechaniczną procesu MBP, zachodzi w ciągu technologicznym linii sortowniczych, gdzie ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych wydzielane jest:

 • frakcja biodegradowalna (0-80 mm) kierowana następnia do części biologicznej procesu MBP
 • frakcja energetyczne (powyżej 80mm), z której następnie wytwarzane jest paliwo alternatywne
 • frakcja opakowaniowa przekazywana do recyklingu (np. szkło, metale żelazne i nieżelazne)

Część biologiczna procesu MBP prowadzona jest w dwóch modułach kompostowni dynamicznej bunkrowej wybudowanej wg austriackiej technologii firmy Compostino.

Intensywna faza dojrzewania  dla frakcji organicznej prowadzona jest  z aktywnym napowietrzaniem i zabezpieczeniem przedostania się nieoczyszczonego powietrza poprocesowego do atmosfery przez okres 17-21 dni. Po tym czasie kompostowany materiał zostanie przetransportowany na plac dojrzewania, gdzie na  wolnej powierzchni zostanie ułożony w okresowo przerzucanych pryzmach. Łączny czas przetrzymania wynosi (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012) od 8 – 12 tygodni, co pozwala na otrzymanie tzw. stabilizatu (19 05 99) pozwalającego na jego deponowanie na składowisku gdyż został osiągnięty odpowiedni stopień stabilizacji organiki.

Instalacja zastępcza – kompostowanie odpadów zielonych

Czym jest instalacja zastępcza?

Kompostownia odpadów zielonych KOM-EKO S.A. zyskała na mocy uchwały nr XXIV/397/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. status instalacji zastępczej dla:

 • Regionu Biała Podlaska,
 • Regionu Centralno-Wchodniego,
 • Regionu Chełm,
 • Regionu Południowo-Zachodniego,
 • Regionu Północno-Zachodniego,
 • Regionu Puławy

wydzielonych w ramach województwa lubelskiego.

Selektywnie zbierane odpady zielone kierowane są do instalacji zastępczej do czasu uruchomienia regionalnej instalacji zagospodarowania odpadów zielonych lub w przypadku gdy instalacja regionalne uległa awarii czy też nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn.

Dla uzyskania statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych konieczne jest uzyskanie przez KOM-EKO S.A. dokumentów potwierdzających, iż wytwarzany w procesie kompostowania środek wspomagający uprawę roślin spełnia wymagania określone w odrębnych przepisach.

Przepustowość instalacji zastępczej – 5.000 Mg/rok.

Czym jest kompostowanie?

Kompostowanie to znana od wieków, naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów organicznych, polegająca na ich rozkładzie poprzez mikroorganizmy – bakterie tlenowe, nicienie itp. Jest to proces kontrolowanego przetworzenie odpadów ułożonych w pryzmach w obecności tlenu, przy odpowiedniej temperaturze i nawilgoceniu. Produktem procesu kompostowania selektywnie zbieranych odpadów zielonych jest naturalny środek poprawiający właściwości gleby znajdujący zastosowanie w uprawach polowych i rekultywacji gruntu.

KOM-EKO posiada możliwość skutecznego zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów organicznych w postaci:

 • Komunalnych odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych
 • odpadów organicznych pochodzących z sektora produkcyjnego, m.in. przetwórstwa rolno-spożywczego

O zaletach uzyskiwanego w ten sposób kompostu, świadczą zieleńce na terenie Zakładu Odzysku i Recyklingu. Wykorzystanie kompostu pozwoliło skutecznie zasilić wszechobecną tu skałę wapienną w warstwę próchniczą.

Uciążliwość dla otoczenia.

Nieodłącznym, niestety, aspektem kompostowania są towarzyszące procesom tlenowego rozkładu emisje odorów i odcieków. Aby ograniczyć ich uciążliwość dla otoczenia kompostowni oraz jej obsługi podjęto następujące działania:

 • planując położenie kompostowni uwzględniono obowiązującą na tym terenie różę wiatrów
 • płyta kompostowni położona jest w zagłębieniu terenu, otoczona od strony najbliższych siedzib ludzkich wałem ziemnym
 • płyta kompostowni jest izolowana i wyposażona w dwa zbiorniki bezodpływowe zbierające odcieki z pryzm kompostowych
 • odcieki z pryzm kompostowych wykorzystywane są do wtórnego nawadniania pryzm
 • wykonano tzw. „zieloną strefę” nasadzeń ochronnych
 • kompostowania wyposażona jest w stację meteo pozwalające planować prace z uwzględnieniem warunków atmosferycznych (kierunek i siła wiatru, opady, temperatura)
 • kompostowania wyposażona jest w mobilną instalację antyodorową
 • kompostowania wyposażona jest w ekologiczną instalację do odstraszania ptaków